Tertio 551 - De Standaard pleegt karaktermoord

De mening van...

De Standaard pleegt karaktermoord

Uiteraard staat het eenieder vrij zich een opinie te vormen over de vraag of de kardinaal in de bijeenkomst met de familie Vangheluwe op de best mogelijke manier reageerde qua aanpak en stijl, en daarbij eventueel ook publiek vragen te stellen. Maar dat rechtvaardigt nog geen karaktermoord, en dat is wat De Standaard hier gepleegd heeft, vindt meester Fernand Keuleneer, de advocaat van kardinaal Godfried Danneels. Hier volgt zijn tekst die De Standaard niet wilde publiceren.Fernand Keuleneer | De Standaard heeft gemeend in zijn editie van zaterdag 28 augustus de transcriptie – althans een onvolledige transcriptie – te moeten publiceren van de geluidsopnamen die de neef van de toenmalige bisschop Roger Vangheluwe (zonder verwittiging) maakte tijdens de familiebijeenkomst op 8 april, die op verzoek van Vangheluwe en van de familie door kardinaal Danneels werd bijgewoond. De context van die bijeenkomst werd ondertussen voldoende vaak geschetst, in de eerste plaats door kardinaal Danneels zelf tijdens zijn persconferentie op 24 april. Niets van wat tijdens deze persconferentie gezegd werd, is in tegenspraak met de transcriptie. ‘Luisteren’ betekent niet noodzakelijk ‘niets zeggen’, maar wel ‘luisterend meedenken’ – iets anders beweren getuigt van vooringenomenheid. Voor het overige wens ik hierbij alleen nog aan te stippen dat de kardinaal die bijeenkomst niet kon voorbereiden. Op een ogenblik dat hij om andere redenen in Brugge was, werd hem door Vangheluwe zonder vooraankondiging meegedeeld dat de familie ter plaatse aanwezig ging zijn en dat hij verwacht werd. Zijn reacties tijdens het gesprek waren dus ‘instant’ reacties; zoals elk ander mens in die situatie, wou hij over de opgedane indrukken verder nadenken met het oog op een tweede gesprek. Maar dat is er nooit gekomen. In de publicatie van vorige zaterdag drukte de redactie van De Standaard een aantal passages uit de transcriptie in het rood af, als het ware om de lezers bij de hand te nemen. Die lezers zullen ook wel opgemerkt hebben dat deze rood aangestreepte selectie, en meer nog de duiding en opiniering erbij, inderdaad uitermate gekleurd zijn. De selectie in het kader hierbij is een andere selectie die een heel ander beeld oproept, minstens zo juist – of minstens zo fout? – als de selectie van De Standaard. Door het toepassen van methodes die met het zo objectief mogelijk zoeken naar waarheid mijns inziens weinig of niets te maken hebben, is wetens en willens een karaktermoord gepleegd. Of het slachtoffer hierbij gebaat is, laat ik in het midden Kardinaal Danneels heeft aan een familiebijeenkomst deelgenomen omdat het hem gevraagd was, en met de pastorale bekommernis die hem kenmerkt. Hij heeft in dit gesprek mee hardop nagedacht. Het slachtoffer was er niet weerloos en alleen, maar omringd door familieleden die sinds zeer lang van het misbruik op de hoogte waren, en die niet van enige partijdigheid ten gunste van Vangheluwe verdacht kunnen worden.De lezer zal hebben gemerkt dat er op geen enkele wijze door kardinaal Danneels druk is uitgeoefend op het slachtoffer om wat dan ook te doen of te laten. Met samenzweerderige doofpotten en cover-ups heeft dit alles niets te maken. Kardinaal Danneels heeft getracht te luisteren en mee na te denken, zonder resultaat. Twee weken later nam Vangheluwe ontslag. Alles wijst erop dat ook kardinaal Danneels tot het besluit gekomen was dat dit voor Vangheluwe de enig juiste handelswijze vormde. De sfeerschepping in het artikel van De Standaard die moest leiden tot de conclusie dat dit niet het geval zou geweest zijn, is opnieuw een blijk van zware vooringenomenheid.Fernand Keuleneer is de advocaat van kardinaal Godfried Danneels.De Danneels-tapesDe Standaard drukte vorige zaterdag in de transcriptie van een deel van de ‘Danneels-tapes’ een aantal passages in het rood af. Hoe gekleurd en selectief dat is, bewijst de hierna volgende selectie, die een heel ander beeld oproept, minstens zo juist – of minstens zo fout? – als de selectie van De Standaard.Een alternatieve selectie in de transcriptie van De Standaard:Slachtoffer: “Ah ja, wat doe ik hier dan eigenlijk, dan zouden we beter een afspraak regelen met de paus, zeker?”Godfried Danneels: “Of met de nieuwe aartsbisschop.”Godfried Danneels: “Wat vraag je van hem, dat hij zou aftreden?”Slachtoffer: “Maar dat moet hij beslissen, ik wil het gewoon melden, dat is het. Je verlangt dat ik iets zeg dat ikzelf niet kan zeggen, ik kan dat niet, ik weet niet hoe het verder moet, oftewel moet ik een andere manier zoeken om dat voor mij een volledigheid te geven. En voor vandaag had ik verlangd dat hij openlijk de biecht spreekt tegenover de familie, dat hij zegt ik heb die dingen gedaan. Terwijl iedereen erbij is.Godfried Danneels: “Hij zal dat doen.”Slachtoffer: “Geef me dan een andere oplossing, ik zou moeten vergeven en daarmee is het opgelost.”Godfried Danneels: “Nee, nee, nee.” (FK)

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​