Tertio 557 - ‘Brussel moet vuist maken tegen religieus geweld’

Europese conferentie luidt alarmbel over vervolging christenen

‘Brussel moet vuist maken tegen religieus geweld’

Discriminatie op basis van geloof treft jaarlijks tot honderd miljoen christenen. Van hen hebben 170.000 mensen ook te lijden onder religieus geïnspireerd geweld. Om die wantoestanden in te dammen, dient de Europese Unie (EU) zich meer op te werpen als pleitbezorger van godsdienstvrijheid, luidt de slot-conclusie van een Europese conferentie over dat thema.Joris Delporte | “Onderdrukking van andersgelovigen blijft bijna op alle continenten een bijzonder acuut probleem”, vertelt Brian J. Grim. De vorser van Boston University heeft vorige week een onthutsend beeld geschetst van religieus geweld anno 2010 tijdens een conferentie over de vervolging van christenen in het Europees parlement. “In bijna een op de drie landen ter wereld heb ik stevige beperkingen van de godsdienstvrijheid geconstateerd. De oorzaken blijken divers en variëren van discriminerende wetten die de staatsgodsdienst bevoordelen, tot sociale uitsluiting van andersgelovigen of zelfs gewelddadige acties door enkelingen of groepjes extremisten. Landen die in negatieve zin opvallen in ons onderzoek zijn Pakistan, Iran, India, Egypte en Indonesië.”Uitsluiting“Christenen hebben als grootste groep gelovigen ter wereld ook het vaakst te lijden onder uiteenlopende vormen van uitsluiting. Jaarlijks zijn tot honderd miljoen geloofsgenoten slachtoffer van discriminatie. Het aantal christenen dat ook fysiek lijdt door religieus geïnspireerd geweld loopt elk jaar op tot naar schatting 170.000”, stelt de Nederlander Arie de Pater van Open Doors International. Die christelijke organisatie steunt buitenlandse gelijkgezinden die niet de kans krijgen hun geloof in alle vrijheid te beleven.Geloofsregistratie“Een praktijk die in mijn ervaring bijzonder negatief uitpakt voor christenen is de verplichte registratie van de persoonlijke geloofsovertuiging in het Midden-Oosten. Zo is het in een pak landen gebruikelijk om de religieuze voorkeur van een burger op zijn of haar identiteitskaart te vermelden. En die officiële overtuiging blijkt automatisch de islam. Wie een officiële aanvraag indient om als christen door het leven te gaan, riskeert vaak vervolging of ziet zich verplicht om onder te duiken. Andere gelovigen laten hun kinderen niet officieel registreren bij de lokale autoriteiten om hen niet als moslims door het leven te laten gaan. Een principiële daad van protest met zware gevolgen, want die jongelui blijven daardoor verstoken van onderwijs.”Om de algemene bevindingen over geweld tegen andersgelovigen te illustreren, heeft de conferentie onder meer ingezoomd op de situatie in Irak. Daar is het aantal christenen het jongste decennium gehalveerd, tot goed een half miljoen. Oorzaken zijn onder meer gedwongen bekeringen en religieus geïnspireerde moorden. “De hele bevolking lijdt onder de huidige chaos in mijn thuisland”, getuigt de Irakees Louis Sako. Minderheden“Christenen krijgen het als religieuze minderheid evenwel extra hard te verduren. Wij hebben geen milities om ons te verdedigen, waardoor duizenden geloofsgenoten – vaak priesters – de jongste jaren vermoord zijn. En de overheid laat het na om ons te beschermen, waardoor velen noodgedwongen het land verlaten. Niemand beschikt over panklare oplossingen, maar het staat vast dat de internationale gemeenschap een belangrijke rol te spelen heeft. Zo hoop ik dat onder meer de Europese Unie bij de Iraakse autoriteiten aandringt op een betere bescherming van religieuze minderheden.”Religieuze tolerantieDe oproep van Sako is niet in dovemansoren gevallen, want de Italiaanse Europarlementariër Mario Mauro (Europese Volkspartij) heeft voorgesteld om de bescherming van andersgelovigen uit te roepen tot een speerpunt van de Europese buitenlandpolitiek. Daarbij denkt hij aan bindende clausules over respect van religieuze tolerantie in toekomstige (handels)akkoorden met andere landen. Een nobel voorstel, maar insiders verwerpen het als politiek onhaalbaar. Als de ontwerpresolutie überhaupt al genoeg steun krijgt in de plenaire sessie van het Europees parlement is de waarde van dat document veeleer symbolisch. Ook De Pater verwacht weinig heil van dat soort papieren acties. “Deze assemblee grossiert in de resoluties over schendingen van mensenrechten, maar niemand lijkt die serieus te nemen.” Graadmeter voor grondrechtenEen enigszins cynische bemerking, maar toch vindt de Nederlander het een interessant spoor om meer sociale clausules op te nemen in bilaterale akkoorden. “De Europese Commissie voert gesprekken met India over een vrijhandelsakkoord. Een uitgelezen kans voor onze Brusselse beleidsmakers om de discriminatoire behandeling van naar schatting drie miljoen christenen in dat groeiland aan de kaak te stellen. Het is dan ook frustrerend om vast te stellen dat veel krachten binnen de Europese instellingen zich kanten tegen sociale bepalingen binnen dat akkoord. Meteen een bewijs dat Brussel zich nog niet genoeg opwerpt als beschermheer van godsdienstvrijheid.”De conferentie is mee georganiseerd door de Commissie van EU-bisschoppenconferenties Comece. Die koepelorganisatie heeft het evenement besloten door op haar beurt de Europese instellingen op te roepen meer aandacht te schenken aan de verdrukking van gelovigen. “Godsdienstvrijheid blijkt heel nauw verbonden met andere grondrechten”, aldus een zegsman van Comece. “Religieuze tolerantie is daarom in de praktijk een graadmeter voor hoe het zit met de grondrechten in een land.”

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​