Tertio 562 - Huiswerk opnieuw maken

Standpunt:

Huiswerk opnieuw maken

Peter Vande Vyvere | Joëlle Milquet (CDH), minister van Werk en van Gelijke Kansen, ontving vorige week het verslag van de ‘Rondetafels van de interculturaliteit’. In dat verslag, besteld door de regering, formuleren 22 deskundigen aanbevelingen om het interculturele samenleven te bevorderen. Ze zoeken uit met welke moeilijkheden ‘etnische, culturele en religieuze minderheden’ kampen. Concreet speurden de experts naar knelpunten voor minderheden in onderwijs, tewerkstelling, overheidsbestuur, huisvesting, gezondheidszorg, verenigingsleven, cultuur en media. Het moet gezegd: de situatieschets is goed gedocumenteerd. En het uitgangspunt van de rapporteurs is correct: hoe kunnen we de verschillen in identiteit maximaal valoriseren en er toch over waken dat er voldoende gemeenschappelijkheid is voor een ‘samen-leving’ die naam waardig?

De kers op de taart, de 68 aanbevelingen, bevat kaf en koren. Dat verwondert niet voor een zo uiteenlopend palet van problemen. Bovendien kun je op zo’n korte termijn – amper een halve regeerperiode – onmogelijk de gigantische uitdaging van de globalisering met uitgekristalliseerde voorstellen te lijf gaan. De interculturele competenties van leerkrachten verbeteren, de meertaligheid van leerlingen bevorderen, ongelijkheid op de arbeidsmarkt in kaart brengen, buitenlandse diploma’s vlotter erkennen, werk maken van sociale cohesie in sociale woningcomplexen, de gezondheidszorg toegankelijker maken voor minderheidsgroepen: het zijn zovele behartenswaardige aanbevelingen.

Andere voorstellen blinken uit door misplaatst voluntarisme – verplichte aanwervingsquota voor overheidsdiensten – of ideologische vooringenomenheid. In die laatste categorie valt vooral de wijziging van de kalender van wettelijke feestdagen op. Terwijl nu zes van de tien wettelijke feestdagen een christelijke oorsprong hebben, blijft daar in het voorstel alleen Kerstmis van over. Tweede Pasen, tweede Pinksteren, Hemelvaart, Maria Ten Hemelopneming en Allerheiligen sneuvelen. In de plaats daarvan zou iedereen twee vlottende feestdagen mogen kiezen en worden, allicht om de vrijzinnigheid ter wille te zijn, drie niet-religieuze ‘feestdagen’ ingevoerd.

Los van de vraag hoe minderheidsgroepen hier – vanuit hun religieuze achtergrond – baat bij hebben, rijst de vraag: was het werkelijk nodig zo’n drastisch symbolisch statement te maken dat je moeilijk anders dan als een beeldenstorm kunt interpreteren? Natuurlijk is het aandeel van het christendom anno 2010 niet langer dat van veertig en zeker niet van honderd jaar geleden. De katholieke kerk staat voor de oefening haar monopoliepositie op een aantal fronten los te laten. Maar vandaag is het cultuurchristendom – in de woorden van het rapport “een historisch erfgoed dat deel uitmaakt van de sociale verworvenheden” – nog te prominent aanwezig om die kaalslag te verantwoorden. Op dat punt luidt ons standpunt ondubbelzinnig: huiswerk opnieuw maken!

Uw reacties zijn welkom op peter.vandevyvere@tertio.be.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​